Gjør deg kjent med messereglementet.

1. "Bil & motorshow" arrangeres i Sparebanken Møre Arena i tidsrommet 13. - 15. september 2024. Arrangør er Ålesund Storhall AS.

2. Påmelding (muntlig og/eller skriftlig) er bindende og utstilleren hefter for den totale standleie ved kansellering.

3. Arrangør har rett til å avslutte registrering når disponibelt areal er belagt. Anmeldt areal kan reduseres etter nærmere avtale med utstiller. Arrangør har videre den endelige avgjørelse m.h.t. fordeling av plassene.

4. Melding om anvist plass vil bli tilsendt utstillerne i god tid før messens åpning.

5. Betalingsbetingelser: Faktura på standleie faktureres 1. august med 14 dagers betalingsfrist. Dersom betalingsbetingelsene ikke innfris, kan det medføre tap av tildelt areal. Arrangør har i så fall rett til å disponere arealet.

6. Tekniske tjenester: Det henvises til våre internettsider www.sbmarena.no for bestillingsskjemaer. Informasjon legges ut i juni. Teknisk utstyr faktureres i etterkant av messen.

7. Bare produkter og tjenester som er anmeldt arrangøren kan presenteres under messa.

8. Kontantsalg, ordremottak og kontraktslutninger er tillatt.

9. Utdeling av vareprøver, mannekengoppvisninger, bruk av høyttaler, stemmeforsterker, lydbånd, film, o.l. må anmeldes arrangør. Vareprøver og reklamemateriell kan bare deles ut fra egen stand.

10. Punktbelastning på utstillingsgulv pr. cm2 på skjøtene: 106 kg, pr. cm2 midt: 80 kg, pr. 6 cm2 skjøtene: 635 kg, pr. 6 cm2 midt: 483 kg.

11. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor egen stand, uten avtale med messeledelsen.

12. Enhver utstiller er ansvarlig for skader som han påfører bygninger, innredninger og anlegg. Messeledelsens instrukser og anvisninger skal følges. Det må ikke spikres, stiftes el.l. i vegger eller gulv.

13. Messen tar ikke på seg ansvar for utstilte varer og utstyr, utstilleren må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Overnatting på messeområdet er ikke tillatt.

14. Utstillerne må selv sørge for all transport, utpakking, montasje, nedpakking og fjerning av varer. Alt gods adressert til utstillerne må være godt merket med navn og standnummer. Demontering av stand skal ikke starte før messeslutt.

15. Arrangør besørger renhold av innendørs og utendørs publikumsareal. Alle stands blir støvsuget etter montering og daglig etter stengetid. Øvrig renhold av stand må utstiller selv besørge. Når utstillingen er demontert skal standen, inkl. vegger, forlates fri for dekorasjon, taperester og annet utstyr. Alt nødvendig opprydningsarbeid eller skade på gulv/vegger vil ved forsømmelse bli foretatt for utstiller sin regning.

16. Etter pålegg fra Brannvesenet, må alle drivstofftanker være fulle når de stilles ut i hallen. Utstillere er også pålagt å ha brannslukningsapparat tilgjengelig på sin stand.

17. Alle påmeldinger er bundet av dette reglementet. Messestyret avgjør med bindende virkning tvister om forståelsen av reglementet. Partene vedtar Ålesund Forliksråd og Ålesund byrett som rette verneting.

18. Dersom utstillingen ikke lar seg gjennomføre, og av uforutsette årsaker (force majeure) må avlyses, kan ikke arrangør holdes ansvarlig for evt. tap som utstiller måtte få som følge av dette. Innbetalt leie vil bli tilbakebetalt med fradrag av andel i evt. påløpne omkostninger.