1. "Båt og Caravan 2023" arrangeres i Sparebanken Møre Arena i tidsrommet 3. - 5. mars 2023. Arrangør er Sparebanken Møre Arena.

2. Påmelding (muntlig og/eller skriftlig) er bindende og utstilleren hefter for den totale standleie ved kansellering.

3. Arrangør har rett til å avslutte registrering når disponibelt areal er belagt. Anmeldt areal kan reduseres etter nærmere avtale med utstiller. Arrangør har rett til å forkaste anmeldelser og refusere utstillingsgjenstander. Arrangør har videre den endelige avgjørelse m.h.t. fordeling av plassene.

4. Melding om anvist plass vil bli tilsendt utstillerne i god tid før messens åpning.

5. Betalingsbetingelser: Faktura på standleie og påmeldingsavgift faktureres ved påmeldingsfristens utløp. Faktura på bestilt utstyr fra teknisk katalog utstedes senest 10 dager før messestart. Dersom betalingsbetingelsene ikke innfris, kan det medføre tap av tildelt areal. Arrangør har i så fall rett til å disponere arealet.

6. Tekniske tjenester: Det henvises til våre internettsider www.sbmarena.no for bestillingsskjemaer og frister.

7. Bare produkter og tjenester som er anmeldt arrangøren kan presenteres under messa.

8. Kontantsalg, ordremottak og kontraktslutninger er tillatt.

9. Demonstrasjon, utdeling av vareprøver, mannekengoppvisninger, bruk av høyttaler, stemmeforsterker, lydbånd, film, og lignende må anmeldes arrangør. Vareprøver og reklamemateriell kan bare deles ut fra egen stand. Messestyrets bestemmelser om bruk av disse virkemidlene må overholdes.

10. Dersom belastningen av varer og utstyr overskrider 1000 kg/m², må vekt opplyses på påmeldingsskjema.

11. Plakater og lignende kan ikke settes opp i messeområdet utenfor egen stand, uten avtale med messestyret.

12. Enhver utstiller er ansvarlig for skader som han påfører bygninger, innredninger og anlegg. Han må nøye følge messestyrets instrukser og anvisninger. Det må ikke spikres, stiftes el.l. i vegger eller gulv.

13. Messen besørger vakthold fra og med montering starter, til demontering er avsluttet. Messen tar ikke på seg ansvar for utstilte varer og utstyr, utstilleren må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Overnatting på messeområdet er ikke tillatt.

14. Utstillerne må selv sørge for all transport, utpakking, montasje, nedpakking og fjerning av varer. Alt gods adressert til utstillerne må være godt merket med navn og standnummer. Demontering av stand skal ikke starte før messeslutt.

15. Arrangør besørger renhold av innendørs og utendørs publikumsareal. Alle stands blir støvsuget etter montering og daglig etter stengetid. Øvrig renhold av stand må utstiller selv besørge. Når utstillingen er demontert skal standen, inkl. vegger, forlates fri for dekorasjon, taperester og annet utstyr. Al t nødvendig opprydningsarbeid eller skade på gulv/vegger vil ved forsømmelse bli foretatt for utstiller sin regning.

16. Alle påmeldinger er bundet av dette reglementet. Messestyret avgjør med bindende virkning tvister om forståelsen av reglementet. Partene vedtar Ålesund Forliksråd og Ålesund byrett som rette verneting.

17. Dersom utstillingen ikke lar seg gjennomføre, og av uforutsette årsaker (force majeure) må avlyses, kan ikke arrangør holdes ansvarlig for evt. tap som utstiller måtte få som følge av dette. Innbetalt leie minus påmeldingsavgiften vil bli tilbakebetalt med fradrag av andel i evt. påløpne omkostninger.